* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .eu, .al, .at, .be, .ca, .co, .de, .fr, .it, .me, .nl, .uk, .pl, .dk, .es, .in, .us, .se, .re