* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .eu, .al, .be, .de, .fr, .it, .nl, .uk, .es, .in, .li, .lt, .lu, .us, .re